Jeddah

P.O. Box 20759, Jeddah 21465. Al-Hamra Dist. Arafat Street Kingdom of Saudi Arabia.

T: +966 12 6611044
F: +966 12 6682433
info@orbitksa.com

Riyadh

P.O. Box 295194, Riyadh 11351. Nakhil Area. Takhasosi Street Kingdom of Saudi Arabia.

T: +966 11 4709959
F: +966 11 4709983
info@orbitksa.com

Marbal Factory

P.O. Box 79860, Khobar 31952 Coastal Road, Near Aramex Office Kingdom of Saudi Arabia.

T: +966 138824126
F: +966 138822786
info@orbitksa.com